Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
  sprzedaży prowadzonej przez HOLO ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bieczu, za pośrednictwem sklepu
  internetowego holoathletics.com (zwanego dalej: „Sklepem
  Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez HOLO
  ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
  w Bieczu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
  Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
  określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca
  w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską;
  b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy
  i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych
  przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
  wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
  w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
  z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
  uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta
  Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta
  Klienta.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
  organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
  zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę
  fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie
  posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony
  w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
  funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – oznacza HOLO ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bieczu (38-340), ul. Binarowa 75, NIP:
  7382160604, REGON: 386388798, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez , ZII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000847933, o kapitale zakładowym
  w wysokości 5.000 złotych; e-mail: kontakt@holoathletics.com, będącą
  jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi
  Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie
  holoathletics.com.
 14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem
  Umowy sprzedaży.
 15. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości
  w toku zwykłego korzystania.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi
  lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do
  niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez
  czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
  odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na
  zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
  internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy,
  logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem
  logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach
  prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów
  trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
  wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą
  Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
  możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
  przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń
  oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
  umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka
  internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 109 lub Internet Explorer
  11 lub Chrome 110 lub FireFox 109 lub Opera 95 lub Safari 11 lub
  nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
  „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej
  rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas
  korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są
  przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
  Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie
  Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
  Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
  powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani
  w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient
  może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
  swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
  „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
  korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
  Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
  Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
  elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
  oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony
  Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
  Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
  naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
  z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
  pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,
  dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
  zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni
  stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających
  z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
  o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
  Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
  naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
  przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
  treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
  na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
  nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
  Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać
  wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
  poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
  rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
  zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie
  odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
  W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania
  danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub
  przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
  w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze
  Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie
  Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie
  Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać
  przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
  elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
  w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
  usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu
  do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
  Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez
  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
  Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
  zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
  polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na
  Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia
  i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa
  zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
  wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest
  informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też
  o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść
  w związku z Umową sprzedaży.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie
  Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy,
  podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród
  Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane
  teleadresowe.
 5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa
  w §4 ust. 4, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe,
  cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób
  Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich
  dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy
  sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie
  przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej
  pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie
  podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,
  przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną
  formę płatności oraz sposób Dostawy.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty
  zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta
  adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na
  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu
  zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji
  jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust.
  6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa
  sprzedaży.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty
  elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas
  Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
  stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy
  i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść
  w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany
  przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
  po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
  Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
  rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia);
  c) karta płatnicza, BLIK lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny
  system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę mBank S.A.
  z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia
  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez
  Sprzedawcę informacji z systemu PayNow o dokonaniu płatności
  przez Klienta);
  d) karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny
  system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A.
  z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia
  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na
  rachunek bankowy Sprzedawcy po otrzymaniu z systemu
  przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu
  przeprowadzonej płatności).
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej
  z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał
  formę przedpłaty.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
  o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi
  dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
  Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
  płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego
  terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
  bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
  Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z Umową
  sprzedaży.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
  o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
  Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy
  na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  W przypadku wyboru InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako
  Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez
  Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty
  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez
  Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub
  uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy
  spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
  przedmiotem Dostawy paragon, albo przesyła fakturę VAT przy pomocy
  poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta, fakturę
  VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy
  pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie
  PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne
  oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca informuje, że
  jest to możliwe przykładowo za pośrednictwem programu Adobe Acrobat
  Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem
  http://www.adobe.com.
  Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie
  dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik).
  Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie
  odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem
  zamówienia do Sprzedawcy.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
  podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
  Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego
  celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku
  zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
  Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
  telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca
  jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
  niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny
  od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony
  lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
  zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
  wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez
  Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad
  albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
  przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
  wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
  wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
  Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada
  jest nieistotna.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
  wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na
  wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
  niedogodności dla Przedsiębiorcy.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy,
  jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru
  wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe
  lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
  zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
  Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
  stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy.
  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
  przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
  przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
  Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć
  oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli
  Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
  wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia
  oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
  upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
 4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest
  obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt
  dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,
  Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
  ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją
  Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem
  z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez
  Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
  i przesłana na adres kontakt@holoathletics.com. W zgłoszeniu
  reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje
  reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

§ 8 Niezgodność towaru z umową

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
  w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w
  odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również
  kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
  Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta,
  o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia
  umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego
  rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm
  technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość
  i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami
  cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe
  dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod
  uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez
  Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich
  imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że
  Sprzedawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając
  rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b. przed zawarciem umowy publicznej zapewnienie zostało
  sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne
  zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta
  lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu
  umowy.
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których
  dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca
  udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
  Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej
  próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru
  z umową w zakresie, o którym mowa w §8 ust. 2, jeżeli Konsument lub
  Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia
  umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru
  odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §8 ust. 2, oraz
  wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową
  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej
  chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez
  Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich
  imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową,
  który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru,
  istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub
  domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub
  charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 5. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia
  braku zgodności Towaru z umową określonego w §8 ust. 4, jeżeli brak ten
  podstępnie zataił.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać
  naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
  żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową
  w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami
  Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
  Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby
  nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia
  towaru do zgodności z umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie
  okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru
  z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne
  niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
  Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do
  zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,
  w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub
  Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową,
  i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy
  z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel,
  w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go
  nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
  pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia
  Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera
  od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na
  swój koszt.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest
  zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie
  został wymieniony.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową
  zgodnie z §8 ust. 7 powyżej;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie
  z §8 ust. 9 do powyżej;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że
  Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
  obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
  skorzystania ze środków ochrony określonych od §8 ust. 6 do powyżej;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
  doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
  bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy
  z uprawnieniami Konsumenta.
 13. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 14. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
  Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
  o obniżeniu ceny.
 15. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może
  odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
  Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów
  dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie
  w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów
  nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami
  Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można
  rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
  12/20
 17. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na
  jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
  z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu
  zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
  dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których
  mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
  sporów konsumenckich.

§ 9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją
  udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili
  objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę
  z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną
  niż przewoźnik.
  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić
  od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
  Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres
  Sprzedawcy, tj.: HOLO ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Binarowa 75 (38-340), Biecz, lub też za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.:
  kontakt@holoathletics.com. Oświadczenie można złożyć na formularzu,
  którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
  Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić
  od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za
  pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod
  adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca
  niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami
  Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony
  internetowej.
  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zwrócić
  Towar korzystając z odpłatnej usługi „ Wygodne Zwroty” świadczonej przez
  AlleKurier Sp. z o.o. w Krakowie (30-149), o czym jest informowany za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu w zakładce Zwroty. Skorzystanie
  z usługi „Wygodne Zwroty” jest dla Klienta dobrowolne. Każdorazowo przed
  skorzystaniem z usługi, Klient informowany jest o jej koszcie brutto. Klient
  może skorzystać z linku zamieszczonego pod adresem:
  https://wygodnezwroty.pl
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za
  niezawartą.
 4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył
  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął
  jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy
  z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
  mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru
  do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili
  otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub
  Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał
  sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
  korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru
  inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub
  Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek
  zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
  14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania
  terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem
  tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie
  odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę
  z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie
  Internetowej Sklepu.
 11. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
  dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz
  Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów,
  w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu.

§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
  nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter;
  c) Powiadom o dostępności;
  d) Prowadzenie Konta Klienta;
  e) Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
  godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
  czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług,
  o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
  umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój
  adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
  rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
  Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
  otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
  podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia
  zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez
  Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
  Newsletter.
  Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole
  w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty
  elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje
  o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter
  przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali
  subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności:
  informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki
  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej
  Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez
  wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego
  w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter
  lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa nieodpłatna Powiadom o dostępności polega na umożliwieniu przez
  Sprzedawcę Klientowi wysłania za pomocą formularza umieszczonego na
  Stronie Internetowej Sklepu prośby o przesłanie przez Sprzedawcę
  jednorazowego powiadomienia na adres e-mail wskazany przez Klienta, gdy
  produkt wskazany przez Klienta, będzie dostępny w Sklepie.
 11. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Powiadom o dostępności, możliwa jest
  w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z usługi zamieszczonej na Stronie
  Internetowej Sklepu.
 12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na
  zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi
  dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,
  umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas
  Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii
  zamówień już zrealizowanych.
 13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia
  Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta
  Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od
  zgłoszenia żądania.
 14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,
  Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej
  Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących
  w szczególności Towarów.
 15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili
  i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie
  Internetowej Sklepu.
 16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta
  i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę
  Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy
  lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie
  związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na
  zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak
  również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,
  naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
  a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
  jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:
  przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub
  innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta
  i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny
  do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do
  Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta
  o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą
  elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie
zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Klient dokonuje dobrowolnego
  rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów
  Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca
  nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu
  odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw
  własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio –
  utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki
  towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na
  treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa
  w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji
  dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz
  za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów
  oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich
  wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11
  Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania
  wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub
  zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11
  Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści
  pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług,
  o których mowa w §11 Regulaminu treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr
  osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane
  z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności
  przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
  zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do
  innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np.
  poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za
  obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści
  stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego
  przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością
  Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje,
  przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu,
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści
  zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług,
  o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści,
  co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub
  odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie
  niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca
  nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
  umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
  publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra
  osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej
  konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie
  zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje
  niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej
  Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
  prywatności.

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów
sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie
  usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
  z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
  rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
  oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość,
  umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
  poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty
  elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
  z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
  granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego
  Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
  wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony
  Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony
  będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
  rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
  Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są
  w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
  pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
  rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
  Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
  ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem
  wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
  Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania
  na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni
  przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za
  pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik
  do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej
  treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co
  skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
 6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2023 r.

REGULAMIN PROMOCJI I KODÓW RABATOWYCH HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym HOLO ATHLETICS.

§ 1 PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Kod Rabatowy
  Elektroniczny ciąg alfanumeryczny, uprawniający Klienta do zrealizowania go w prowadzonym przez Sprzedawcę Sklepie Internetowym HOLO ATHLETICS w celu otrzymania zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości całego Zamówienia (kod rabatowy nie dotyczy kosztów przesyłki).
 2. Klient
  Osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy Kod Rabatowy w ramach promocji organizowanej przez Sklep Internetowy działający na stronie internetowej holoathletics.com .
 3. Produkt
  Rzeczy ruchome z kategorii odzieży nowej widniejące w Sklepie Internetowym zwanym dalej HOLOATHLETICS, które podlegają zniżce po uwzględnieniu Kodu Rabatowego o którym mowa w § 1 ust. 1.
 4. Data ważności
  Termin do którego umożliwia się zrealizowanie Kodu Rabatowego w Sklepie Internetowym holoathletics.com

§ 2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu
  Rabatowego, który może być wykorzystany przy realizowaniu
  Zamówienia w Sklepie Internetowym holoathletics.com
 2. Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę/przelew).
 3. Kod Rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go od Sprzedawcy do Klienta, do momentu zakończenia, o czym mowa w Dacie Ważności.
 4. Otrzymany od Sprzedawcy Kod Rabatowy jest wielokrotnego lub jednorazowego użytku.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI I KODÓW RABATOWYCH

 1. Udostępnienie Kodu Rabatowego następuje w formie elektronicznej, poprzez wysłanie go do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, ale także będą udostępniane przez influencerów współpracujących bezpośrednio z Sprzedawcą.
 2. Skorzystanie z Kodu Rabatowego nie jest obowiązkowe i zależne wyłącznie od Klienta, czy wpiszę go podczas robienia zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego należy wpisać go w polu „Mam kupon rabatowy” w trakcie realizacji Zamówienia.
 4. Wpisanie Kodu Rabatowego o czym mowa w ust. 3 obniży końcową kwotę do zapłaty zamawianych Produktów.
 5. Po upływie Daty Ważności Kod Rabatowy wygasa.
 6. Reklamacje i zwroty przy użyciu Kodu Rabatowego, będą rozpatrywane analogicznie jak w przypadku innych Produktów o których warunkach mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego HOLO ATHLETICS.
 7. Przy składaniu zamówienia z danym kodem rabatowym można go użyć tylko raz w danym zamówieniu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawach konsumenta oraz kodeks cywilny rygorem dokonania przez Sprzedającego losowego wysłania Produktu.