Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
  osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
  holoathletics.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem
  danych jest HOLO ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bieczu (38-340), ul. Binarowa 75,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez , ZII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000847933, o kapitale zakładowym 5.000
  PLN, NIP: 7382160604, REGON: 386388798, zwana dalej HOLO
  ATHLETICS SP. Z O.O..
 3. Dane osobowe zbierane przez HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do
  poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
podstawa prawna

 1. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
  dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
  działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
  reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące
  osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
  dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
  indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
  umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania
  umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą
  elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą
  na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO);
  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
  Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
  elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  e) korzystania z usługi powiadom o dostępności w Sklepie Internetowym
  w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
  o świadczenie usługi powiadom o dostępności (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO);
  f) korzystania z usługi zamieść opinię w celu wykonania umowy, której
  przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa
  prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
  ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
  hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
  poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój
  adres e-mail.
 8. W przypadku skorzystania z usługi powiadom o dostępności, Klient podaje
  jedynie swój adres e-mail.
 9. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię.
 10. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) pseudonim/nick.
 11. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
  Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
  przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 12. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
  czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
 • prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
  poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
  niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
  z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
  dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
  Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
  roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna –
  prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
  roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
  państwowymi.
 2. Przekazanie danych osobowych do HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. jest
  dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też
  świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym
  jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
  w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś
  w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta
  uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane
oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. przy prowadzeniu Sklepu
  Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
  w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
  poleceniom HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. co do celów i sposobów
  przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie
  określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. korzysta
  z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
  polecenie HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.. Należą do nich m.in. dostawcy
  świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy
  do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
  systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. korzysta z dostawców,
  którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
  wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
  płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HOLO
  ATHLETICS SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
  odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić HOLO ATHLETICS SP.
  Z O.O. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis
  szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,
  a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
  umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HOLO
  ATHLETICS SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania
  umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
  termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
  okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej – trzy lata.
 4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe
  mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym
  podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  a) firmie kurierskiej;
  b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej
  usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
  lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
  Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
  Internetowym.
 6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Paynow jego
  dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
  płatności spółce mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950 Warszawa, ul.
  Senatorska 18), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.
 7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPro, jego
  dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
  płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul.
  Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000347935; NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
 8. W przypadku gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
  (Newsletter) na jego adres e-mail HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. będzie
  wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe
  o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 9. W przypadku skierowania żądania HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. udostępnia
  dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
  jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
  są one przez HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby
  odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to
  pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój
  „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą
  ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
  dostosowywać oferowane przez HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. produkty do
  indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
  Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
  Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
  Klientów.
 3. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
  Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
  nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
  ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
  społecznościowego facebook.com (administrator cookies
  zewnętrznego: Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii);
  b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
  cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
  c) analizy konwersji kampanii marketingowych prowadzonych za pomocą
  narzędzia Facebook Pixel Code, za pomocą serwisu społecznościowego
  facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc
  z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). Piksel
  gromadzi dane użytkowników umożliwiające mierzenie konwersji,
  optymalizację reklam, tworzenie niestandardowych grup odbiorców
  i prowadzenie kampanii remarketingowych;
  d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Tag Manager
  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  e) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta
  z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords
  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  f) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
  internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
  zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
  Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
  do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
  lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
  mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
  Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
  wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
  c) przeglądarka Internet Explorer;
  d) przeglądarka Microsoft EDGE;
  e) przeglądarka Mozilla Firefox;
  f) przeglądarka Opera;
  g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  h) przeglądarka Samsung Browser.
 7. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to
  numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
  przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
  Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
  dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP
  jest wykorzystywany przez HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. przy diagnozowaniu
  problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.
  określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
  informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
  Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
  identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
  programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
  HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony
  prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił HOLO
  ATHLETICS SP. Z O.O..
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez HOLO
  ATHLETICS SP. Z O.O. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
  konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
  funkcjonalności, które zgodnie z prawem HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.
  może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna:
  art. 21 RODO.
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego
  danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli HOLO ATHLETICS SP.
  Z O.O. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  np. marketing produktów i usług HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.,
  prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności
  Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
  Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
  marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
  sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
  profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.
  nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych
  osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec
  przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) –
  podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
  zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
  przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
  Państwa członkowskiego, któremu HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.
  podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
  społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, HOLO ATHLETICS SP.
  Z O.O. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
  wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
  członkowskiego, któremu podlega HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.. Dotyczy
  to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
  adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
  skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług HOLO
  ATHLETICS SP. Z O.O., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu
  korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane
  są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
  z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art.
  18 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
  osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
  uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
  z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
  objętych żądaniem. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. nie będzie też wysyłał
  żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
  wówczas HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. ogranicza ich wykorzystanie
  na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie
  dłużej jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
  usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
  zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
  Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
  ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
  względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
  i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
  Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
  przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
  odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
  danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
  określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
  możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
  oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
  tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
  dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki
  Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
  siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
  żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
  bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
  możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
  Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
  powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
  administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. spełnia żądanie albo
  odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
  miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany
  charakter żądania lub liczbę żądań – HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. nie będzie
  mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch
  miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
  żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. przekazania kopii
  standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany
  w §7 Polityki Prywatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Usługi dopasowane do preferencji
i zainteresowań (profilowanie)

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania
  Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do
  oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do
  analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby
  Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
  zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania
  się.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec
  nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na
  sytuację Klientów.
 3. Profilowanie danych osobowych przez HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. polega
  na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny,
  poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie,
  w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz
  zainteresowań.
 4. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną
  Sklepu Internetowego, HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. korzysta z usług
  zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów
  marketingowych na innych stronach niż Strona Sklepu Internetowego.
  W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby
  pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego.
  Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa
  prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz
  zainteresowań.
 5. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za
  pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.
  korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na
  wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu
  Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni
  kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu
  Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3.
  Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji
  oraz zainteresowań.
 6. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za
  pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.
  korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje
  o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie
  stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie
  uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu
  komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane
  połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania
  się do Konta Klienta w Serwisie. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. stosuje
  certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm
  w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć
  Internet.
 2. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
  w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
  wygenerowanie nowego hasła. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. nie wysyła
  przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej,
  w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego
  hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
  pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
  Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
  rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
  elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza
  udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał
  możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. HOLO ATHLETICS SP. Z O.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
  korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w
  szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.
  poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
  kontakt@holoathletics.com
 3. Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2023 r.